Säännöt

1§ Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Tieto-­ ja Viestintätekniikan Ammattilaiset TIVIA Oulu ry ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki.

2§ Tarkoitus ja toimintamuodot

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia tieto­ ja viestintätekniikan parissa työskentelevien yksityisten henkilöiden ja oikeuskelpoisten yhteisöjen yhdyssiteenä Pohjois­-Suomen alueella ja tukea näiden yhteisiä pyrkimyksiä sekä edistää tieto-­ ja viestintätekniikan mahdollisimman tehokasta hyväksikäyttöä. Tämä edellyttää menetelmien, ohjelmistojen ja laitteistojen kehittämistä, tutkimuksen ja käytännön keskinäisen vuorovaikutuksen aikaansaamista sekä tutkimustulosten soveltamista käytäntöön talouselämän, hallinnon ja tieteen alalla.

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole toiminnallaan tuottaa siihen osallisille voittoa eikä välitöntä taloudellista ansiota. Yhdistyksen tarkoituksena ei myöskään ole toimia jäsentensä etuja ajavana työmarkkinajärjestönä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää kokouksia, esitelmä­, keskustelu-­ ja opetustilaisuuksia sekä tutustumiskäyntejä ja muuta samanlaista yhdistyksen tarkoitusta edistävää toimintaa.

3§ Jäsenyyttä koskevat määräykset

Yhdistyksessä voi olla yhteisö-­ eli liikejäseniä ja henkilöjäseniä. Liikejäseneksi voi hallitus hakemuksesta hyväksyä oikeuskelpoisen yhteisön tai rekisteröidyn säätiön. Henkilöjäseneksi voidaan niin ikään hakemuksesta hallituksen päätöksellä hyväksyä:

a) yksi kunkin liikejäsenen nimeämä henkilö
b) muu henkilö, joka on perehtynyt automaattiseen tietojenkäsittelyyn tai on siitä muuten kiinnostunut
c) henkilö, joka kuuluu kohdassa b) mainitun henkilöjäsenen talouteen (perhejäsen)
d) henkilö, joka on ensisijaisesti jonkin muun Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry:n jäsenyhdistyksen jäsen (lisäjäsen)
e) henkilö, joka opiskelee päätoimisesti laitoksessa, jossa annetaan tietotekniikan opetusta ja joka myös osallistuu tähän opetukseen (opiskelijajäsen)

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on pitkäjänteisesti ja erityisen ansiokkaasti edistänyt tai tukenut yhdistyksen toimintaa. Kunniajäsenyys on elinikäinen. Yhdistyksellä voi olla enintään viisi kunniajäsentä yhtäaikaisesti.

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsen voidaan erottaa yhdistyksen jäsenyydestä hallituksen päätöksellä, jos jäsen laiminlyö jäsenmaksun suorittamisen.

4§ Jäsenmaksu

Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain syyskokouksen erikseen liike-­ ja henkilöjäsenille ja erikseen 3. pykälän b-­, c-­, d-­ ja e-­kohdan mukaisille henkilöjäsenille määräämä jäsenmaksu huomioon ottaen Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry:n syysliittokokouksen yhdistykselle määräämä jäsenmaksu. Edellä 3. pykälän a-­kohdassa tarkoitetun henkilöjäsenen jäsenmaksu sisältyy kuitenkin sen liikejäsenen, jonka palveluksessa hän on, jäsenmaksuun. Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.

5§ Hallitus

Yhdistyksen hallituksena toimii ja sen asioita hoitaa kalenterivuodeksi kerrallaan syyskokouksessa valittu hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja 5­-7 muuta jäsentä.

Henkilö voi toimia hallituksen puheenjohtajana enintään kolmena vuotena peräkkäin.

Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme hallituksen jäsentä on paikalla. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

6§ Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on toimia yhdistyksen tarkoitusperien ja päämäärien toteuttamiseksi. Tässä tarkoituksessa hallitus:

 • Edustaa yhdistystä ja tekee yhdistyksen puolesta sitoumuksia
 • Kutsuu koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistelee niissä esitettävät asiat
 • Valvoo yhdistyksen kokouksissa tehtyjen päätösten noudattamista
 • Hoitaa yhdistyksen talouden
 • On oikeutettu palkkaamaan yhdistykselle sihteerin ja muita toimihenkilöitä
 • Laatii yhdistyksen toiminta­ ja tilikertomukset
 • Laatii ehdotuksen yhdistyksen toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta
 • Toteuttaa muut yhdistyksen asioiden hoitamiseksi tarpeelliset tehtävät

7§ Yhdistyksen nimenkirjoittajat

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai hallituksen valtuuttama hallituksen jäsen, kaksi yhdessä tai joku heistä hallituksen määräämän toimihenkilön kanssa. Juoksevien asioiden hoitoa varten voi hallitus valita yhden tai useamman toimihenkilön kirjoittamaan yhdistyksen nimen kulloinkin erikseen määrättävällä tavalla.

8§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen syyskokous pidetään syys-­joulukuussa ja kevätkokous tammi-toukokuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Yhdistys kutsutaan koolle jäsenille hallituksen toimesta vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta lähetettävällä kirjallisella ilmoituksella.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) liikejäsenistä tai kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Mainittu kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus on yhdistyksen hallitukselle toimitettu.

9§ Yhdistyksen syyskokous

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. hallituksen esitys seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi
 6. päätetään jäsenmaksujen suuruus
 7. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 8. valitaan tilintarkastaja ja hänelle yksi varahenkilö
 9. valitaan yhdistyksen edustajat Tieto-­ ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry:n kokouksiin
 10. käsitellään muut asiat, jotka on saatettu syyskokouksen käsiteltäväksi.

10§ Yhdistyksen kevätkokous

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään yhdistyksen toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. käsitellään muut asiat, jotka on saatettu kevätkokouksen käsiteltäväksi.

11§ Kokousjäsenten äänivalta

Kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Liikejäsenen äänivaltaa yhdistyksen kokouksissa käyttää 3. pykälän a­kohdassa tarkoitettu jäsen tai liikejäsenen siihen laillisesti valtuuttama edustaja. Sääntöjen 3. pykälän a­-kohdassa tarkoitetulla jäsenellä ei ole oikeutta käyttää äänivaltaa henkilöjäsenenä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee, vaaleissa kuitenkin arpa.

12§ Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilit sekä hallituksen laatima toimintakertomus sekä muut tarpeelliset tiliä ja hallintoa koskevat asiakirjat on tammikuun kuluessa annettava yhdistyksen tilintarkastajille tai tominnantarkastajille.

Tilintarkastajien tai toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa helmikuun 15. päivään mennessä viimeistään kaksi viikkoa ennen yhdistyksen kevätkokousta.

13§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Jos päätös koskee yhdistyksen sääntöjen muuttamista, vaaditaan päätöksen hyväksymiseksi vähintään 3/4 kaikista yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä. Sääntöjen muutos on alistettava Tieto-­ ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry:n hallituksen hyväksyttäväksi.

Päätöksiin, jotka tarkoittavat yhdistyksen purkamista, vaaditaan 5/6 äänestyksessä annetuista äänistä sekä päätöksen vahvistaminen vähintään kuukauden kuluttua pidettävässä yhdistyksen kokouksessa samanlaisella äänten enemmistöllä.

14§ Yhdistyksen purkautuminen

Jos yhdistys purkautuu, luovutetaan sen varat Tieto-­ ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry:lle.

15§ Muut määräykset

Muissa kohdin noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä.

————————–
Säännöt on hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 15.8.2018